InMyDhamma

สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน

ผ่านไปแล้ว3ข้อในเรื่องของมงคลชีวิตกันแล้วนะคับ ไม่เสียเวลาไปต่อกันที่ข้อต่อไปได้เลยคับ

มงคลชีวิตข้อที่4 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

ถิ่นที่เหมาะสมมันเป็นยังไงอ่ะ?? มันก็คือถิ่นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นพิษภัยและดีต่อสุขภาพทั้งกายและใจ ซึ่งคุณลักษณะของถิ่นที่ดีมี4อย่างครับดังนี้

1.อาวาสเป็นที่สบาย หมายถึง เป็นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ดี เช่น ถ้าเป็นบ้าน ก็ต้องให้มีต้นไม้ร่มรื่น น้ำไฟสะดวก ถ้าเป็นโรงเรียน ก็ต้องมีสุขลักษณะดี มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงอึกทึก มีบริเวณกว้างขวาง มีสนาม กีฬา ถ้าเป็นที่ตั้งร้านค้า ก็ต้องเป็นบริเวณที่อยู่ในย่านชุมชน การคมนาคมสะดวก ถ้าเป็นจังหวัดหรือภาค ก็ต้องเป็นบริเวณที่สภาพภูมิศาสตร์ดี เช่น ไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไป ไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไป เป็นต้น

2.อาหารเป็นที่สบาย หมายถึง เป็นบริเวณที่สามารถจัดหาอาหารได้สะดวก เช่น อยู่ใกล้ตลาด หรือบริเวณที่มีการเกษตรกรรมสามารถผลิตอาหารได้เองอย่างพอเพียง และเป็นที่ที่สามารถประกอบธุรกิจการงานหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดี

3.บุคคลเป็นที่สบาย หมายถึง บริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันธพาล โจรผู้ร้ายไม่ชุกชุม คนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดี มีศีลธรรม มีวินัย ใฝ่หาความก้าวหน้า

4.ธรรมะเป็นที่สบาย หมายถึง ความดีงาม ความเหมาะสม เช่น มีโรงเรียนไว้สอนความรู้ มีวัดไว้ขัดเกลาจิตใจ เป็นต้น

สรุปง่ายๆก็คืออยู่ในที่ๆมีความพร้อมทั้งทางด้านของ สิ่งแวดล้อมที่ดี มีการคมนาคมสะดวก หาอาหารการกินได้อย่างง่ายๆ รวมไปถึงมีสถานที่บริการทางการสังคมที่ดี นั่นเองครับ

villa

แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถิ่นที่เหมาะสมนะครับ ชุมชนบ้านไหนไม่รู้ แต่ผมว่าเรียบง่ายดีคับ

ต้ น โ พ ธิ์ ต้ น ไ ท ร ห า ก ป ลู ก ไ ว้ ใ น ก ร ะ ถ า ง
ถึ ง จ ะ ไ ม่ ต า ย ก็ ต้ อ ง ก ล า ย เ ป็ น ไ ม้ แ ค ร ะ แ ก ร็ น
แ ต่ ถ้ า น ำ ไ ป ป ลู ก ใ น ที่ ดิ น ดี มี บ ริ เ ว ณ ก ว้ า ง ข ว า ง น้ ำ ท่ า อุ ด ม ส ม บู ร ณ ์
ก็ โ ต วั น โ ต คื น ก ล า ย เ ป็ น ต้ น ไ ม้ ใ ห ญ่ แ ผ่ กิ่ ง ก้ า น ส า ข า เ ต็ ม ที่
เ ช่ น กั น ค น เ ร า ห า ก ต ก อ ยู่ ใ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ ล ว
ถึ ง จ ะ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก็ ย า ก ที่ จ ะ เ อ า ดี ไ ด้
แ ต่ ถ้ า อ ยู่ ใ น ถิ่ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล้ ว
ก็ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ค ว า ม เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ไ ด้ โ ด ย ง่ า ย

การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ย มีสุขภาพและจิตใจที่ดีแล้ว ก็ทำให้ได้อานิสงส์เกี่ยวกับความดีทั้งทางโลกและทางธรรมอีกมากมายเลยล่ะคับ นับว่าเป็นอีกมงคลนึงที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับมงคลข้อที่4 ขอบคุณสำหรับคำติชมคอมเม้นท์ทุกท่านที่ให้กำลังใจมา ณ โอกาสนี้ครับ

แล้วเจอกันใหม่ในเอนทรีหน้านะครับ

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านครับ

จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมงคลชีวิตทั้ง2ข้อ ได้รับการคอมเม้นท์จากผู้อ่านมาว่าอยากให้มีต่อเรื่อยๆ(ถึงแม้จะ3คนก็เหอะ -*-ไม่แน่หลังๆอาจจะมากกว่าก็ได้ เหอๆๆ) เอาเป็นว่าในเรื่องนี้ผมจะพยายามเอาให้จบจนครบ38ประการเลยละกันนะครับ  แต่ก่อนจะถึงมงคลข้อที่3เรามีประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกิจกรรมงานบุญพระพุทธศาสนากันก่อนนะคับ......

ข่าวงานบุญสำหรับผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาและรักการทำบุญ รวมไปถึงผู้ที่อยู่บ้านแถววงเวียนใหญ่-ถนนลาดหญ้า หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคับ ขอเชิญร่วมงาน...

"พิธีตักบาตรพระ10,000 รูป ในโครงการตักบาตรทั่วไทย 76 จังหวัด" 

takbat

ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้น ณ ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ กทม.เรานี่เองคับ ซึ่งในงานนี้จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับพระสงฆ์จำนวนทั้งสิ้น10,000รูป!!!พิธีตักบาตรนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 6โมงเช้า นะครับ ซึ่งนอกจากจะได้บุญแล้วยังถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวแล้ว ยังช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266วัด ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย ฉะนั้นใครบ้านใกล้เรือนเคียง แถวๆนั้นก็ไปกันได้นะครับ

มีโฆษณาให้ดูด้วย แต่อันนี้เป็นของเก่านะ ของใหม่ยังไม่ได้ลงเพิ่งทราบข่าวเมื่อคืนนี้เองคับ -*- แฮะๆ

________________________________________________________________

มงคลชีวิตข้อที่3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา

สำหรับข้อที่3นี้นะครับเป็นเรื่องของการเคารพและบูชาบุคคลที่ควรบูชาครับอธิบายก่อนว่าบูชาหมายถึงอะไร

บูชาคือการเลื่อมใส ยกย่อง เชิดชู  ด้วยอาการกิริยาสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่เราบูชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นการแสดงตนว่าเราเคารพและเลื่อมใสศรัทธาต่อผู้นั้น และตระหนักถึงความดีที่มีต่อท่านอย่างจริงใจ

แล้วบูชาเนี่ยบูชาใครบ้างล่ะ?? บุคคลที่ควรบูชาก็มีดังนี้ครับ

1.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก ทรงไว้ด้วยพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่น่าบูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

2.พระสงฆ์ เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นผู้ที่สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา

3.พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม เป็นธรรมราชา จัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาสำหรับประชาชน

4.บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่ประพฤติปฏิบัติดี เป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงกว่าที่จะคบ จึงเป็นบุคคลที่ควรบูชาและเป็นปูชนียบุคคลของลูกหลาน

5.ครูบาอาจารย์ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา จัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของลูกศิษย์

6.ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายที่ประพฤติดี ตั้งอยู่ในธรรม เป็นผู้ที่ควรบูชาของลูกน้องที่อยู่ใต้บังคับบัญชา

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว บุคคลที่มีเพศภาวะสูงและฐานะเกินกว่าจะคบได้ ก็สามารถเคารพได้นะครับ รวมไปถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่าง พระพุทธรูป พระธาตุ สถูป เจดีย์ หรือแม้กระทั่งคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ ก็เป็นสิ่งที่ควรบูชา เพราะเมื่อเราบูชาสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ระลึกนึกถึงความดีงามของบุคคลเหล่านั้นได้

อานิสงส์ของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ย นอกจากจะทำให้เราเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วยังจะทำให้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดความเห็นถูกและกำจัดคนพาลไปในทางอ้อมด้วยนะครับ

bucha

Bucha2

เปรียบเทียบกันทั้งสองภาพนะครับ ภาพบนเนี่ยถ้าบูชาในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ถูกมงคลนะครับ แต่ถ้าแฝงมาด้วยสิ่งที่เป็นอบายมุขเช่นล็อตเตอรี่เนี่ยก็ผิดมงคลเอาได้นะครับ ส่วนในภาพล่างคือบุคคลที่ควรบูชาครับ นั่นคือพระสงฆ์นั่นเอง

"ผู้ใด พึงบูชาท่านผู้อบรมตนแล้วผู้หนึ่ง แม้เพียงครู่เดียว การบูชาของผู้นั้น ประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชา (โลกิยมหาชน) ด้วยทรัพย์เดือนละพัน ตลอดร้อยปี" ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๒๙

จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมงคลชีวิตข้อที่3 หวังว่าพอจะเข้าใจสำหรับมงคลข้อนี้นะครับ การที่เราจะเคารพนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกจากศรัทธาและความเลื่อมใสแล้ว เราก็จะต้องคิดไตร่ตรองดูด้วยว่าบุคคลที่เราบูชานับถือเนี่ย เค้าสร้างคุณความดีอะไรไว้บ้าง เพื่อที่ว่าเราจะนำความดีนั้นมาระลึกถึงและทำตามได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งบูชาบุคคลนี้ได้อย่างไม่อายใครไงล่ะครับ ขอบคุณทุกความเห็นและคอมเม้นท์ดีๆที่ส่งมาติชมนะครับ

แล้วเจอกันใหม่ในเอนทรีหน้าครับ

edit @ 24 Sep 2009 10:39:18 by Makee10507 Learn To Fly

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน

ครั้งที่แล้วเราได้เสนอมงคลชีวิตข้อที่1ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการไม่คบคนพาล ซึ่งผู้อ่านคงจะได้ทราบกันแล้วนะครับ คราวนี้เรามาเข้าสู่ข้อที่2กันเลยดีกว่าครับ.....

มงคลชีวิตข้อที่2 คบบัณฑิต

การคบบัณฑิตเนี่ยไม่ได้ถึงบัญฑิตที่จบจากมหาลัยดังๆนะครับ บัณฑิตในทางพุทธศาสนาเนี่ยหมายความว่า บุคคลผู้ที่ดีพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ซึ่งมีนิสัยและลักษณะดังนี้

1.เป็นผู้ที่ชอบคิดดีเป็นปกติ คือ ไม่คิดพยาบาทปองร้าย เห็นยินดีในสิ่งที่เพื่อนทำ ไม่อิจฉาริษยาใคร

2.เป็นผู้ที่ชอบพูดดีเป็นปกติ  คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ พูดจาไพเราะ เป็นภาษาดอกไม้

3.เป็นผู้ที่ชอบทำดีเป็นปกติ คือ ผู้ที่ชักชวนไปทำความดีเช่น ไปเข้าวัดทำบุญ หรือสงเคราะห์สังคมเป็นต้น

สังเกตบัณฑิตนี่ง่ายๆเลยครับคือ เป็นผู้ที่ชักชวนคนไปในทางที่ดีเช่น ไปชักนำพาไปเลิกเหล้า บุหรี่ การพนัน  พากันนำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม หรือแม้กระทั่งพาเข้าวัดทำบุญตักบาตรนั่นเองคับ ดังนั้นถ้าเจอนิสัยแบบนี้ ให้แน่นอนใจได้เลยว่านั่นแหละคือบัณฑิตแน่ๆชัวร์ๆ 100% และอานิสงฆ์ของการคบบัณฑิตเนี่ยก็มีเยอะมากมายนับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ ทั้งการที่จะทำให้คนนั้นยกย่อง สรรเสริญ เป็นที่รักของคนทุกคน อีกทั้งเมื่อตายไปก็ไปอยู่สุขคติภูมิหรือสวรรค์นั่นเองคับ

konde

นี่สิคือบัญฑิตที่ดีคับ ชวนไปทำบุญตักบาตร ชวนไปทำเรื่องดีๆครับเป็นต้น

bund

นี่ก็บัณฑิตเหมือนกันนะครับ แต่เป็นบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาครับ อย่าสับสนกะความหมายในทางพุทธศาสนานะค๊าบ

"แท้จริง บุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นเหตุนำทุกข์มาให้ในกาลทุกเมื่อ เหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรู ส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุข เหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติ เพราะเหตุนั้นแล นรชนพึงคบบัณฑิต ผู้มีปัญญา เป็นพหูสูต เอาการเอางาน มีศีล มีวัตร ไกลจากกิเลส และเป็นสัตบุรุษ เปรียบดังพระจันทร์คบอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาวฉะนั้น" ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒-๔๓

นี่แหละครับสรุปง่ายๆสำหรับข้อที่2ของมงคลชีวิตคือการคบบัณฑิต เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องของมงคลชีวิตข้อที่2 ผู้อ่านทุกท่านก็คงจะแยกแยะออกกันนะครับว่าเราจะสามารถคบคนแบบไหนมาเป็นเพื่อนแท้ของเราได้และการดำเนินชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะเลือกเองได้นะครับ ก่อนจากไปขอทิ้งท้ายกับสำนวนไทยที่เหมาะสมกับมงคลชีวิตทั้ง2ข้อนี้ครับ....

"คบคนพาล พาลพาไปหาผิด...คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล"

คราวหน้าเราจะมาบรรยายต่อเรื่องของมงคลชีวิตข้อต่อไปกันนะครับขอบคุณสำหรับคอมเม้นท์ที่ให้กำลังใจและข้อติชมของทุกท่านด้วยนะครับ

แล้วเจอกันใหม่ในเอนทรีหน้านะคับ

edit @ 22 Sep 2009 22:19:14 by Makee10507 Learn To Fly